صنایع دارویی و بهداشتی

خط تولید سرنگ بین 188,570 دلار تا 188,570 دلار

صنایع دارویی و بهداشتی

خط تولید صابون بین 199,000 دلار تا 199,000 دلار

صنایع دارویی و بهداشتی