دیگر صنایع

خط تولید سیگار بین 406,000 دلار تا 406,000 دلار

دیگر صنایع

لوله خرطومی دوجداره بین 116,000 دلار تا 116,000 دلار

دیگر صنایع

خط تولید چمن مصنوعی بین 825,000 دلار تا 825,000 دلار

دیگر صنایع

خط تولید چرم مصنوعی بین 1,033,000 دلار تا 1,033,000 دلار

دیگر صنایع

خط تولید کفش های ایمنی بین 80,100 دلار تا 80,100 دلار

دیگر صنایع

خط تولید خودکار بین 23,000 دلار تا 23,000 دلار

دیگر صنایع

خط تولید فندک بین 28,000 دلار تا 28,000 دلار

دیگر صنایع