مصوبه مربوط به تشکیل و تعیین ترکیب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال

به موجب این مصوبه، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.

توسعه زیرساخت های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب بخشی به شکل گیری زیست بوم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از پلتفرم ها و کسب و کارهای دیجیتال و فناوری پایه در کشور، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه در کشور، برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرم های ایرانی در سطح بین المللی و توسعه مهارت های الزام آور اقتصاد دیجیتال، از جمله وظایف کارگروه یاد شده است.

همچنین براساس اصل (۱۲۷) قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران، اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران به عنوان نماینده ویژه به کارگروه مذکور تفویض و تصمیمات کارگروه در خصوص امور اجرایی موضوعات یادشده که با اکثریت آرای اعضا اتخاذ می‌شود، در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

اختیارات هیئت وزیران در تصویب مقررات مربوط به موضوعات یادشده، براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران نیز به وزرای عضو کارگروه تفویض می‌شود. ملاک تصمیم گیری در این موارد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به رئیس جمهور ارائه کند
09122510000
02165751000