اعطای تسهیلات بانکی به واحد های صنعتی نیمه تمام

قابل توجه واحد های صنعتی ، معدنی و مجریان طرح های نیمه تمام 

ثبت درخواست تسهیلات برنامه تولید و اشتغال سال 1400 ( بند الف تبصره 18 ) در سامانه یهین یاب وزارت صمت به آدرس

www.nehinyab.ir 

محور های پرداخت تسهیلات 

الف ) تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی 

ب) توسعه واحد های موجود ( بازسازی و نوسازی ) 

ج) تامین سرمایه در گردش برای واحدهای فعال صنعتی و معدنی 

09122510000
02165751000