ملاقات با سفیر تاجیکستان

ملاقات با سفیر تاجیکستان

ملاقات با سفیر تاجیکستان با هدف معرفی مجمع رهپویان اوراسیا به عنوان بزرگترین مجموعه اقتصادی در بخش خصوصی فعال در زمینه دیپلماسی اقتصادی  کشور

09122510000
02165751000