خدمات

«سامانه ملّی معیار» برای اولین بار در کشور بر آن است تا با نگرشی تخصصی به راه اندازی یک پروژه صنعتی، متقاضیان را در تمامی مراحل اجرای پروژه شامل شناسایی بهترین تأمین کنندگان تجهیزات، شناسایی مناسب ترین تکنولوژی، عقد قرارداد مناسب خارجی/داخلی، انجام فرآیندهای مربوط به حمل، ترخیص و اخذ معافیت گمرکی، نظارت بر انجام فرآیندهای برپاسازی، پیش راه اندازی، راه اندازی و تست عملکردی، مشاوره جهت تأمین مالی پروژه و در نهایت مشاوره جهت برندینگ، بازاریابی و فروش داخلی و خارجی محصولات  یاری رساند.
09122510000
02165751000