اخذ کلیه مجوزهای قانونی

با توجه به سند چشم انداز کشور و حمایت از تولید کنندگان داخلی، دولت تسھیلات ویژه ای را در این راستا به تولیدکنندگان ارائه می نماید که از آن جمله می توان از پرداخت وام ھای بلند مدت و بدون بھره جھت احداث کارخانجات ھمراه با جواز تاسیس آن در شھرکھای صنعتی نام برد.

مزیت ھای اخذ جواز تاسیس :

بھترین مزیت برای کسانی که موفق به اخذ جواز تاسیس می گردند، واگذاری زمین در شھرکھای صنعتی به صورت تکلیفی و برخورداری از تسهیلات صنعتی موجود می باشد.

عمده خدمات شرکت سامان صنعت مبتکر در زمینه ھای مرتبط با اخذ جواز تاسیس صنایع عبارت است از:

1)نوشتن طرح توجیھی مناسب جهت اخذ جواز

2) پیگیری امور اداری مربوطه و اخذ موافقت های ضروری

3)اخذ جواز تاسیس کارخانجات  و صنایع در سریعترین زمان

شایان ذکر است که در هنگام اخذ جواز تأسیس باید برخی نکات مد نظر قرار گیرند تا بعدها در صورت تمایل به برخورداری از تسهیلات صنعتی موجود، متقاضی با مشکلی روبرو نشود. 

 

09122510000
02165751000