سیستمی کردن سابقه واردات

با توجه به اجرایی شدن ماده 9 ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات شرط سابقه واردات در فرایند صدور مجوز های ارزی برای تمامی مجوزهای ارزی صادر شده توسط سازمان های صمت استانی از تاریخ 10/10/1400 بصورت سیستمی محاسبه و کنترل میشود
09122510000
02165751000