مصوبه هیئت دولت : واردات بدون سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که مواد اولیه وارد میکنند

طبق محتوای مصوبه هیئت دولت که توسط معاون اقتصادی ریاست جمهوری جناب آقای دکتر محسن رضایی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/07/04 در خصوص ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات تهیه و به امضا ریاست محترم جمهور رسید صادرکنندگانی که مواد اولیه وارد میکنند هیچ گونه محدودیتی در میزان و سابقه واردات نخواهند داشت .
09122510000
02165751000