صنایع شیمیایی

خط تولید هیدروکسید پتاسیم KOH ( مایع و جامد )

قیمت های موجود
خط تولید هیدروکسید پتاسیم KOH ( مایع و جامد )
دلار


شرح مختصر فرآیند تولید
+ فرآیند تولید هیدروکسید پتاس در واقع الکترولیز محلول آب و نمک کلرید پتاس میباشد که همزمان با الکترولیز و تولید آن گاز کلر و گاز هیدروژن نیز به عنوان محصولات جانبی تولید میشود . در این مرحله محلول به دست آمده الکترولیت 33 درصد هیدروکسید پتاس است که با انتقال این محلول به Evaporator  های ویژه تا خلوص 45 الی 50 درصد افزایش خلوص پیدا میکند
09122510000
02165751000