صنایع غذایی

خط تولید پوست گیری و بسته بندی آجیل

قیمت های موجود
چینی_45 بسته در دقیقه


 

 

خط تولید  پوست گیری و بسته بندی آجیل و خشکبار 

مختصری در مورد صنعت
آﺟﯿﻞ و ﺧﺸﮑﺒﺎر از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﻼم ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﺼﻮص  در روزﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل درﺗﮑﺎﭘﻮي خرید آن هستند، ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎيﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻻ در ﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮر، واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ این ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم را ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. . ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺎز آﺟﯿﻞ و ﺧﺸﮑﺒﺎر اﯾﺎم ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻮن ا ﺷﺐ ﯾﻠﺪا  و ﺳﺎل  نو از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ در  ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻮع ﻗﻠﻢ ﻫﻤﭽﻮن ي ﺑﺎدام ﻫﻨﺪ ز و ﻧﻮﻋﯽ بادام ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ واردات میکنند.
ویژگی های بارز خط تولید
نیمه اتوماتیک
ظرفیت خط تولید
ماشین پوسته گیر: 500 کیلوگرم در ساعت ،
ماشین جداسازی پوسته و هسته: 505 کیلوگرم در ساعت
پوسته گیر گردو: 350 کیلوگرم در ساعت ،
سته بندی: 45 بسته در دقیقه
کشور سازنده
چین
مواد اولیه/کمکی/بسته بندی
آجیل : بادام ، گردو، فندق ، پسته و ....
بسته بندی:
ضخامت فیلم : 0.03-0.1
مصارف و ویژگی های بارز محصول نهایی
بسته بندی:
طول:  50-270 mm
عرض:  80-180 mm
غذایی
ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺧﺸﮑﺒﺎر و آﺟﯿﻞ
1. ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾمنی :  آﻫﻦ و ، اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ روي ... ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ  ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ، و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎري دارﻧﺪ.
2. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺪن : ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع آﺟﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن اسید های چرب ضروری مفید، اسید فولیک و.... احتمال بیماری های قلبی را کاهش داده و نقش مهمی در تنظیم کلسترول خون بدن دارد
3. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان
4. انرژی زایی
لیست و تعداد تجهیزات اصلی
1. Almond Machine:
1.1 Cracking machine
1.2 Separating machine
2. Walnut machine
2.1. walnut sheller
2.2. double blower separator
      3. packing machine
تعداد و نوع کانتینر مورد نیاز برای حمل تجهیزات
یک کانتینر 20 فوت
محل تحویل ماشین آلات
ه صورت فوب در یکی از بنادر چین FOB shanghai 
+ هر کدام از بنادر ایران (با پرداخت هزینه های حمل و بیمه توسط مشتری) یا
+ محل کارخانه خریدار (با پرداخت هزینه های حمل خارجی و داخلی، بیمه، هزینه های گمرکی و ترخیص توسط خریدار)
نوع خط از لحاظ اتوماسیون
نیمه اتوماتیک
تعداد و نوع نیروی انسانی مورد نیاز در هر شیفت کاری
5-6 کارگر
میزان مصرف یوتیلیتی (آب،برق،گاز و غیره)
برق: 13 کیلووات در ساعت  برق 50 هرتز با ولتاژ 380
بازه های زمانی مورد نیاز
زمان مورد نیاز جهت تامین و ساخت ماشین آلات : 15 روز پس از دریافت پیش پرداخت
شرایط پرداخت
+ 30 درصد پیش پرداخت
+ 60 درصد پس از ساخت ماشین آلات و اخذ تایید گواهی بین المللی بازرسی کیفی و کمی کالا از SGS
+ 10 درصد پس از نصب و راه اندازی
قیمت نهایی
قیمت کل:23000 دلار
خدمات قابل ارایه توسط «سامانه ملّی معیار»
+ فروش خط تولید با تمامی تعهدات قید شده
+ نظارت و بازرسی تخصصی و حقوقی بر کلیه عملیات اعتبار سنجی ،گزینش ،خرید و حمل و نصب و راه اندازی خطوط تولیدی مد نظر خود متقاضی
+ مقایسه تطبیقی اطلاعات و مشخصات فنی و خدمات انواع پروفرما های صادره از ساپلایر های  چینی و اروپایی و ارایه گزارش تخصصی
+ برگزاری مناقصه رسمی جهت خرید ماشین آلات در صورت تمایل مشتری
09122510000
02165751000