صنایع غذایی

خط تولید الکل خرما

قیمت های موجود
چینی_1000 لیتر در روز


خط تولید  الکل خرما 

مختصری در مورد صنعت
ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻘﻮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻮع ﻣﺮﻏﻮب آن ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎن و ﻛﻴﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺮﻣﺎ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻮر د اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد از دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ازﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف داروﻳﻲ و ﻃﺒﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮﻛﻪ اﻟﻜﻞ و اﺳﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﻔﺎﻟﻪ  آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراك دام اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه  و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺎرف ﺧﺮﻣﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨ ﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ویژگی های بارز خط تولید
+ راندمان بالای تولید
+ کیفیت قابل مقایسه با محصولات موجود در بازار جهانی
ظرفیت خط تولید
+ 1000 لیتر در روز
کشور سازنده
+ چین  و ایران
مواد اولیه/کمکی/بسته بندی
+ شیره خرما و تفاله خرمای صنعتی
مصارف و ویژگی های بارز محصول نهایی
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻟﮑﻞ ﻃﺒﯽ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ    96 اﻟﮑﻞ ﺑﺎ ﺧﻠﻮﺻﯿﺖ 70 ﯾـﺎ درﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزار ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﻟﮑﻞ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺳﺖ .اﺳ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺘﻔﺎده از    ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺑـﺰارآﻻت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ﻣﻮرد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪاز ﻣﺼﺎرف    اﻟﮑﻞ در ﻃﺐ، اﺳـﺘﻔﺎده در ﺗﺰرﯾﻘـﺎت و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺼﺎرف ﻃﺒﯽ
اﻟﮑﻞ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺳﺖ .اﺳ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺘﻔﺎده از    ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺑـﺰارآﻻت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ﻣﻮرد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪاز ﻣﺼﺎرف    اﻟﮑﻞ در ﻃﺐ، اﺳـﺘﻔﺎده در ﺗﺰرﯾﻘـﺎت و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
داروﺋﯽ
• ﻣﺼﺎرف  اﻟﮑﻞ
اﻟﮑﻞ دارای دو ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: اﻟﻒ ـ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻼل اﻟﮑﻞ ﺣﻼل اﮐﺜﺮ    ﻣﻮاد داروﺋﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﺎﻫـﺎن و ﺑﺮﺧـﯽ ﻣـﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ﻣـﯽ  ﺑﺎﺷـﺪ . 
از اﯾﻨـﺮو ﺑـﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ ﻣﻮاد از ﺑﺪﻧﻪ ﮔﯿﺎه و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﻣﯽ اﻟﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﻮد. ب ـ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان دارو اﻟﮑﻞ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
لیست و تعداد تجهیزات اصلی
1. Pretreatment
2. Dosing scale
3. Water treatment Main machine
4. Ultraviolet sterilizer 
5. detection platform
6. Automatic washing machine
7. Elevating
8. Fruit crushing machine
9. Juicing pressure juice  machine 
10. Juice storage tank
11. Mixing tank
12. Double Filter
13. Enzymatic hydrolysis sugar equipment
14. Alcoholic fermentation equipment
15. Prepare pot
16. Storage tank
17. Electrical Control instrument
18. Ultrafiltration  machine
19. Sterilizing installation
20. Cooling water pool ) By client prepare)
21. Screw water pump
22. CIP
23. Pipeline vale
24. Equipment operation platform
لیست لوازم یدکی/قطعات مصرفی
+ فیلتر پرس
+ انواع روغن صنعتی
+
تعداد و نوع کانتینر مورد نیاز برای حمل تجهیزات
+ 1 کانتینر 20 فوت و 1 کانتینر 40 فوت
محل تحویل ماشین آلات
به صورت فوب در یکی از بنادر چین FOB shanghai 
+ هر کدام از بنادر ایران (با پرداخت هزینه های حمل و بیمه توسط مشتری) یا
+ محل کارخانه خریدار (با پرداخت هزینه های حمل خارجی و داخلی، بیمه، هزینه های گمرکی و ترخیص توسط خریدار)
نوع خط از لحاظ اتوماسیون
+ تمام اتوماتیک مجهز به  PLC هوشمند
شرح مختصر فرآیند تولید
+ ابتدا خرما ها وارد سیستم بازرسی می شوند و پس از آن شسته می شود سپس خرما ها توسط سیستم بالا بر به ماشین برش و خرد کن خرما فرستاده می شوند و سپس به ماشین آبگیری خرما تحت فشار فرستاده می شود که این ماشین برای انواع میوه مثل آناناس، سیب، گلابی وسایر میوه ها مناسب است
شیره (آب) حاصل از خرما در مخزن ذخیره میشود و از مخزن به مخلوط کن وآنجا به سیستم فیلتر انتقال می دهند سیستم فیلتر برای جداسازی مایعات از ناخالصی ها می باشد سپس به ماشین هیدرولز آنزیمی  سپس به ماشین تخمیر الکل فرستاده می شود پس از آن در مخزن ذخیره می شود
تعداد و نوع نیروی انسانی مورد نیاز در هر شیفت کاری
+ 6-8 کارگر
میزان مصرف یوتیلیتی (آب،برق،گاز و غیره)
برق: 40 کیلووات در ساعت  برق 50 هرتز با ولتاژ 380
ابعاد زمین مورد نیاز جهت احداث کارخانه/کارگاه
برای ظرفیت پیشنهادی: حداقل طول : 35 متر ، عرض : 12 متر ، ارتفاع : 6 متر
نوع و ابعاد ساختمان ها، سوله ها، فونداسیون ها و سازه های مورد نیاز
+ سالن تولید 800 متر
+ سالن محصولات 500 متر مربع
تأسیسات عمومی مورد نیاز واحد
+ دیگ بخار
+ هوای فشرده
+ دیزل ژنراتور
شرایط اتمسفری و محیطی مورد نیاز (در صورت وجود)
+ ایجاد در مناطق با رطوبت پایین توصیه میشود
گواهینامه ها و استانداردهای استفاده شده در ساخت ماشین آلات
+ تاییدیه معاونت غذا و دارو
+ سیب سلامت
+ پروانه یهداشت
بازه های زمانی مورد نیاز
+ زمان مورد نیاز جهت تامین و ساخت ماشین آلات :90 روز پس از دریافت پیش پرداخت
خدمات پس از فروش
نصب و راه اندازی: 1. کمک تکنسین ها به کارمندان برای آزمایش و راه اندازی آزمایش تعیین شده اند
2.خریدار موظف است که امکانات، خمل و نقل ، بلیط رفت و برگشت و بیمه را برای هر فرد  فراهم کند
3. خریدار موظف است که دستمزد روزانه  80 USD  برای هر فرد را بپردازد
4. نصب و راه اندازی تقریبا به مدت 30 روز طول می کشد
هزینه های تقریبی حمل
+ هر کانتینتر 40 فوت حدود 1500 دلار
هزینه های تقریبی بیمه
+ یک در هزار هزینه ماشین آلات بر اساس قیمت نایی پروفرما
هزینه های تقریبی ترخیص
+ حدود 10 درصد قیمت پروفرما
شرایط پرداخت
+ 30 درصد پیش پرداخت
+ 60 درصد پس از ساخت ماشین آلات و اخذ تایید گواهی بین المللی بازرسی کیفی و کمی کالا از SGS
+ 10 درصد پس از نصب و راه اندازی
قیمت نهایی
قیمت: 187000 دلار
توضیحات قیمت
+ قیمت مذکور شامل تمامی خدمات نصب و راه اندازی تا مرحله تولید تجاری میباشد 
خدمات قابل ارایه توسط «سامانه ملّی معیار»
+ فروش خط تولید با تمامی تعهدات قید شده
+ نظارت و بازرسی تخصصی و حقوقی بر کلیه عملیات اعتبار سنجی ،گزینش ،خرید و حمل و نصب و راه اندازی خطوط تولیدی مد نظر خود متقاضی
+ مقایسه تطبیقی اطلاعات و مشخصات فنی و خدمات انواع پروفرما های صادره از ساپلایر های  چینی و اروپایی و ارایه گزارش تخصصی
+ برگزاری مناقصه رسمی جهت خرید ماشین آلات در صورت تمایل مشتری
09122510000
02165751000