صنایع بازیافت

صنایع بازیافت

خط بازیافت لاستیک بین 135,000 دلار تا 250,000 دلار

صنایع بازیافت

خط تولید تسمه بسته بندی پت بین 150,000 دلار تا 150,000 دلار

صنایع بازیافت

خط تولید بازیافت یخچال بین 670,000 دلار تا 670,000 دلار