صنایع سلولزی

صنایع سلولزی

دستگاه تولید لولۀ مقوایی بین 320,000 دلار تا 750,000 دلار

صنایع سلولزی

خط تولید چوب پلاستیک (WPC) بین 100,000 دلار تا 570,000 دلار

صنایع سلولزی

خط فرآوری پر مرغ بین 100,000 دلار تا 570,000 دلار

صنایع سلولزی

دستگاه تولید پاکت کاغذی بین 176,000 دلار تا 176,000 دلار

صنایع سلولزی

خط تولید کاغذ سنگی بین 2,000,000 دلار تا 2,000,000 دلار

صنایع سلولزی

خط تولید لیوان کاغذی بین 2,000,000 دلار تا 2,000,000 دلار

صنایع سلولزی

خط تولید پاکت سیمان بین 230,100 دلار تا 230,100 دلار

صنایع سلولزی

دستکش کارگری با روکش PVC بین 160,000 دلار تا 160,000 دلار

صنایع سلولزی

خط تولید ذغال چوب بین 57,700 دلار تا 57,700 دلار

صنایع سلولزی

خط تولید کارتن بسته بندی بین 630,000 دلار تا 630,000 دلار

صنایع سلولزی

خط تولید پاکت سی دی بین 630,000 دلار تا 630,000 دلار

صنایع سلولزی

خط تولید شانه تخم مرغ بین 81,250 دلار تا 81,250 دلار