صنایع دارویی و بهداشتی

صنایع دارویی و بهداشتی

حط تولید ونوجکت بین 205,000 دلار تا 205,000 دلار

صنایع دارویی و بهداشتی

خط تولید سرنگ بین 205,000 دلار تا 205,000 دلار

صنایع دارویی و بهداشتی

دستمال مرطوب بین 46,000 دلار تا 46,000 دلار

صنایع دارویی و بهداشتی

خط تولید صابون بین 199,000 دلار تا 199,000 دلار