صنایع شیمیایی

صنایع شیمیایی

خط تولید لوله پی وی سی بین 250,000 دلار تا 450,000 دلار

صنایع شیمیایی

خط تولید نایلون گلخانه ایی بین 338,000 دلار تا 338,000 دلار

صنایع شیمیایی

خط تولید اسید سولفوریک بین 2,750,000 دلار تا 2,750,000 دلار

صنایع شیمیایی

خط تولید واکس کفش بین 2,750,000 دلار تا 2,750,000 دلار

صنایع شیمیایی

خط تولید آهک هیدراته بین 237,000 دلار تا 237,000 دلار

صنایع شیمیایی

خط تولید نوار چسب بین 237,000 دلار تا 237,000 دلار

صنایع شیمیایی

خط تولید پودر رختشویی بین 583,000 دلار تا 583,000 دلار