صنایع نساجی

صنایع نساجی

الیاف پلی استر سالید و هالو بین 750,000 دلار تا 1,200,000 دلار