صنایع کشاورزی

صنایع کشاورزی

خط تولید فرآوری کود مرغی بین 250,000 دلار تا 250,000 دلار

صنایع کشاورزی

خط تولید کود ارگانیک بین 250,000 دلار تا 250,000 دلار

صنایع کشاورزی

خط تولید کود ورمی کمپوست بین 136,000 دلار تا 136,000 دلار